Kwiecień 4 2013

Książka na telefon

§1.
Usługa „książka na telefon” skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolbrom, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub znajomych, aby wypożyczyć książkę.
2.    Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
3.    Książki można zamawiać telefonicznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wolbromiu codziennie w godzinach otwarcia biblioteki.
4.    Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu raz na dwa tygodnie, tj. (w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca)
5.    Przy zapisie czytelnik powinien:
a.    Okazać aktualny dowód osobisty obcokrajowcy – kartę stałego pobytu lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem;
b.    Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
6.    Czytelnik zobowiązany jest do informowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.
7.    Z usługi „książka na telefon” nie mogą skorzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
§ 2.
1.    Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 woluminy
2.    Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
3.    Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, a pozycje szczególnie poszukiwane na czas do 2 tygodni.
4.    Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5.    Czytelnik może zamawiać książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
§ 3.
1.    Pracownicy biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.
§ 4.
1.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
3.    Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
4.    Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
5.    Czytelnik może, za zgodą pracownika biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla biblioteki.
§ 5.
1.    Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi „książka na telefon”.
2.    Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy biblioteki.
3.    Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do dyrekcji MBP w Wolbromiu.
Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2012 r.