Marzec 16 2013

Czytelnia – regulamin

REGULAMIN CZYTELNI I PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WOLBROMIU

1.W skład Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu wchodzą:pracownia komputerowa oraz czytelnia książek i czasopism zwana dalej czytelnią.
2. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy, posiadający dokument tożsamości (dowód osobisty,legitymacja szkolna, paszport, prawo jazdy) lub założoną przez bibliotekarza kartę biblioteczną. Każdy użytkownik zobowiązany jest do okazania bibliotekarzowi ważnego dokumentu tożsamości, na
podstawie którego zostaje wpisany do rejestru.
3. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków, korzystania z telefonów komórkowych i palenia tytoniu.
4.W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego oraz innych zbiorów biblioteki. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
5. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
6. Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książek dostarczonych spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w czytelni do dyspozycji czytelnika.
7. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i czasopisma.
8. W przypadku zawieszenia pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika biblioteki bez podejmowania prób naprawy.
9. Za spowodowanie zniszczenia materiałów lub sprzętu użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, które umożliwiają naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
10. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
11. Indywidualna sesja komputerowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
12. Korzystanie z dostępu do internetu jest bezpłatne.
13. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
– zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy
– używających słów powszechnie uznanych za obraźliwe
– nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających
– które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy.
14. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu, niewłaściwie korzystający ze sprzętu lub zachowujący się nieodpowiednio, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałepozbawiony prawa do korzystania z internetu. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do
Dyrektora Biblioteki.

Wolbrom, 01.01.2015r.