Marzec 16 2013

Wypożyczalnia – regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WOLBROMIU
§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
2. Przy zapisie zgłaszający powinien:
– okazać ważny dowód tożsamości
– zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
3.  Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie bibliotekę o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu, numeru telefonu, osiągnięciu pełnoletności.
5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.
6. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.
7. Biblioteka może, na pisemny wniosek użytkownika, usunąć jego dane z bazy użytkowników o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu.
8. Biblioteka, może na pisemny wniosek użytkownika zablokować jego konto na określony we wniosku okres, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do biblioteki wynikających z niniejszego regulaminu
9. W razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu konto czytelnika na wniosek bibliotekarza może zostać zablokowane.
10. Biblioteka ma prawo odmówić obsługi osób:
– zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy
– używających słów powszechnie uznanych za obraźliwe
– nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających
– które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczyć jednorazowo można 5 książek na okres 30-tu dni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ustalić indywidualny limit wypożyczeń. W przypadku osób nieterminowo zwracających książki bibliotekarz ma prawo do ograniczenia limitu wypożyczeń.
2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
1. Prolongaty można dokonać:
2. U dyżurnego bibliotekarza w agendzie ,w której zostały wypożyczone książki
3. Telefonicznie
4. Za pośrednictwem Internetu (konto użytkownika dostępne jest w katalogu elektronicznym biblioteki), najpóźniej jeden dzień przed upływem terminu zwrotu
5. Jeżeli upłynął termin zwrotu książek , prolongaty można dokonać u bibliotekarza po zapłaceniu należności za przetrzymanie pod warunkiem, że książka nie jest zamówiona przez innego czytelnika. Biblioteka może skrócić ustalony w §2 pkt. 1 termin zwrotu książek , jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje ( Np. książki objęte wykazami lektur szkolnych ).
6. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą go do wypożyczeń na zewnątrz. Za wydanie karty czytelnik uiszcza jednorazową dobrowolną opłatę w wysokości 2,00 zł. W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty bibliotecznej,
opłata za wydanie duplikatu wynosi 4,00 zł.
7. Czytelnik udostępnia kartę biblioteczną innej osobie na własną odpowiedzialność. Zgubienie jej należy zgłosić pracownikowi biblioteki.
8. Czytelnik wypożycza książki osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość. Przy pierwszym wypożyczeniu w danym roku kalendarzowym czytelnik zobowiązany jest okazać kartę biblioteczną.
9. Czytelnik korzystający z katalogu online po zalogowaniu w systemie, ma możliwość zamówienia lub zarezerwowania zbiorów.
ZAMÓWIENIE – dotyczy zbiorów wypożyczonych przez innego czytelnika o realizacji zamówienia czytelnik jest powiadamiany telefonicznie zamówione zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od powiadomienia o ich dostępności
REZERWACJA – dotyczy konkretnego egzemplarza dostępnego w danym momencie w bibliotece zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od złożenia rezerwacji
10. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania biblioteki o rezygnacji z rezerwacji (osobiście lub telefonicznie)
11. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
12. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
13.  Z księgozbioru podręcznego biblioteki korzysta się na miejscu.
14. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
15. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu są objęte usługą „KSIĄŻKA NA TELEFON” (zgodnie z regulaminem usługi „Książka na telefon”)

§ 3. WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Wypożyczanie książek, których biblioteka nie posiada, ale dostępne są w innych bibliotekach województwa małopolskiego.
a. zamówienia na sprowadzenie książek z innych bibliotek można składać telefonicznie lub osobiście w bibliotece.
b. w zamówieniu należy podać przynajmniej autora i tytuł książki oraz nazwę biblioteki, w której znajduje się książka.
c. do wypożyczeń międzybibliotecznych uprawnieni są tylko użytkownicy posiadający ważną kartę czytelnika.
d. ze sprowadzonych materiałów można korzystać tylko w czytelni biblioteki przez czas określony przez bibliotekę wypożyczającą.
e. koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych z innych bibliotek pokrywa czytelnik, według cennika opłat pocztowych.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone książki.
  2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Za zagubioną książkę czytelnik może odkupić taki sam tytuł lub wpłacić aktualną cenę rynkową książki. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia, zniszczenia lub przetrzymania książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
  3. Czytelnik w szczególnych przypadkach może, dostarczyć za zagubioną lub zniszczoną książkę, inną, przydatną dla biblioteki. (książki z beletrystyki wydane po 2010 roku ; książki popularno-naukowe – najnowsze wydanie)

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 pkt 1 biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0.50 zł od tomu za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu. Opłaty za nieterminowy zwrot, naliczane są niezależnie od tego, czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.
2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty w wysokości:
I upomnienie telefoniczne lub listowne 2,00 zł + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,50 zł. od tomu za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu
II upomnienie telefoniczne lub listowne 2,00 zł + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,50 zł od tomu za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu
III upomnienie listowne (aktualna cena listu poleconego) + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,50 zł od tomu za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu
3. Wobec czytelnika, który mimo wysłanych monitów nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych Regulaminem, biblioteka może dochodzić swych roszczeń korzystając z pośrednictwa Firmy Windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
Książki, dla których nie można określić ceny uśrednionej (np. brak wznowienia ustala się cenę 35 zł.

§ 6. SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do Dyrektora MBP Wolbrom.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (np. :kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
  2. W sprawach nie objętych regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi MBP.
  Opłaty za zagubione książki
  Przed denom. Wartość naliczona
  do 100 zł. 10.00 zł.
  pow.100-500 zł. 20.00 zł.
  pow.500-1 000zł 30.00 zł.
  powyżej 1 000 zł. średnia aktualna cena książki
  (do uzgodnienia w zależności
  od tytułu, roku, wyd.)
  Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.